Wednesday 5 April 2017
with Thomas LaRock and Karen Lopez
with Alberto Ferrari
with Hugo Kornelis
with John Q Martin, Richard Douglas, Scott Fallen and Steven Wright
Thursday 6 April 2017
with John Q. Martin
with Patrick LeBlanc
with Stacia Varga and Dean Varga
with Amit Bansal